כללי
 • ברוכים הבאים לאתר www.hashmana.co.il. המרכז לטיפול בהשמנת יתר ("מלב"י") הינו הבעלים והמפעיל הבלעדי של האתר. הכניסה לאתר זה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין. בעצם השימוש והגלישה באתר הנך מביע את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה, ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאי מלב"י לשנות את תנאי השימוש האמורים באתר, ללא מתן הודעה מראש.
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 • בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

  התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
 • אתר זה נועד לספק מידע רב ושימושי אודות השמנת יתר והפתרונות לה. המידע הכלול באתר אינו מהווה עצה רפואית או חוות דעת מקצועית ולכן אינו משמש תחליף להתייעצות עם רופא, דיאטן או מומחה מוסמך אחר. התכנים באתר מבטאים אסכולות מסוימות או דעה אישית של הכותבים בלבד. התכנים באתר תלויים בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת ולפנות לרופא מטפל, דיאטן או מומחה מוסמך אחר בכל מקרה של בעיה רפואית, גופנית או אחרת.

  קישורים
 • באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות מלב"י ולפיכך מלב"י אינו ערב לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, מלב"י אינו מתחייב כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • מלב"י אינו אחראי לאתרים המכילים קישור לאתר זה או לתכנים שבאתרים אליהם מופיע קישור באתר זה ולתנאי השימוש בהם. בהתאם, מלב"י לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים אלו.

  זכויות קניין רוחני
 • האתר וכל הדפים והתכנים המצויים בו, הינם בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של מלב"י ומוגנים על ידי זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים באתר זה במלואם ו/או בחלקם, או לעשות בהם שימוש כלשהו (למעט שימוש אישי ופרטי) ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מלב"י. מובהר בזאת, כי כל מסמך בו ייעשה שימוש אישי או פרטי יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיו של מלב"י.

  תנאי השימוש בפורום האתר
 • אין לפרסם בפורום האתר מידע שאינו חוקי ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או מעודד ביצוע עבירה פלילית ו/או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או בעל אופי פרסומי או מסחרי ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או שפרסומו עומד בניגוד להוראות כל דין.
 • מלב"י מציג בפורום את הודעות המשתתפים כפי שהן (as is) ואינו בודק או יכול לבדוק את נכונות המידע המופיע בהן.
 • תוכן ההודעות שנכתב על ידך הנו באחריותך המלאה והבלעדית ולכן, תשא באחריות מלאה לתוכן ההודעה שתשגר ולתוצאות שינבעו מכך, לרבות תוצאות משפטיות.
 • למלב"י תהיה זכות לתבוע ממך פיצוי ו/או שיפוי בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו.
 • מלב"י רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע פרסומה של הודעה בפורום ו/או לשנות, לתקן, לקצר, לערוך ו/או למחוק הודעה שכבר פורסמה, בכל מקרה בו לדעתו פרסום ההודעה מפר את הוראות תנאי השימוש.
 • מלב"י יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של הפורום, ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה כלפי מלב"י בעניין.

  מאגר מידע
 • ייתכנו שירותים באתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מען וכד'. עליך למסור פרטים מדויקים, נכונים ומהימנים.
 • מידע אישי מזהה שנמסר על ידך יישמר במאגר המידע שבבעלות מלב"י. מלב"י יעשה שימוש במידע זה בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר. כל מידע אחר, קרי: מידע שאינו מידע אישי מזהה שיגיע לידיעת מלב"י כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ולא מוגן ומלב"י יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא, לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה.

  אחריות
 • השימוש והגלישה באתר הינם ללא תשלום. מלב"י לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר.
 • אתר זה מציג, בין היתר, מידע על נותני שירותים בתחום הרפואה, הדיאטה והבריאות, ומאפשר שיווק של מוצרים רפואיים. כל הפרסומים של נותני השירותים נמצאים באחריותם בלבד. מלב"י לא יישא באחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים או שירותים שירכשו באמצעות האתר.
 • על אף שמלב"י משקיע מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין ומלב"י לא יחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.
 • מלב"י לא יישא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו לך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש במוצרים המוצגים בו.
 • מלב"י רשאי לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

  מקום השיפוט והדין החל
 • על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו. 
 
ליידי אסיא אסיא מדיקל
דיאטה
קישורים
תנאי שימוש
מדיניות פרטיות
כניסה לרופאים
איך להגיע
הוסף למועדפים
כל הזכויות שמורות למרכז לטיפול בהשמנת יתר ©